skip to Main Content

Troostwijk Groep B.V.

1. Algemeen

1.1 Reikwijdte

Troostwijk Groep B.V. en haar gelieerde ondernemingen Troostwijk Taxaties B.V., Troostwijk Expertises B.V., Apresa B.V., Troostwijk Real Estate B.V. en Burghgraef van Tiel & Partners B.V. (Troostwijk) hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Deze privacy verklaring beschrijft ons beleid met betrekking tot het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens (het Privacybeleid). Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee een persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd.

Door gebruik te maken van www.troostwijk.nl en daaraan gerelateerde diensten (gezamenlijk: Diensten), geeft u uitdrukkelijk toestemming voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens door Troostwijk, zoals beschreven in dit Privacybeleid. U hebt te allen tijde het recht uw toestemming in te trekken. Indien u niet wenst dat uw persoonsgegevens worden verzameld of verwerkt, verzoeken wij u om uw persoonsgegevens niet aan Troostwijk te verstrekken. In dat geval kunt u mogelijk geen gebruik maken van (een deel van) de Diensten.

1.2 Wijzigingen in de privacyverklaring

Wij zijn voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en kunnen daartoe regelmatig nieuwe functies toevoegen aan onze Diensten. Vanwege voortdurende veranderingen op het gebied van wetgeving en technologie, zullen onze beschermingsmaatregelen van tijd tot tijd veranderen. We raden u dan ook aan om dit Privacybeleid regelmatig te lezen.
Dit Privacybeleid is van kracht vanaf 1 september 2020.

1.3 Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

Troostwijk is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacybeleid. De wettelijke regels ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens worden uiteengezet in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG) die vanaf 25 mei 2018 toepassing is en de Wbp vervangt. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van deze wetgeving.

2. Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

2.1 Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerkt Troostwijk?

Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonsgegevens die u aan ons verstrekt wanneer u gebruik maakt van onze Diensten. De persoonsgegevens die wij van u verzamelen en verwerken zijn:
i)    voor- en achternaam;
ii)   geslacht
iii)  adresgegevens;
iv)  e-mailadres;
v)   telefoonnummer (s)

2.2 Jonger dan 16 jaar

Wij zijn van mening dat het van groot belang is om extra maatregelen te treffen voor de bescherming van de privacy en veiligheid van kinderen. Als u jonger bent dan 16 jaar, mag u slechts persoonsgegevens aan ons verstrekken, indien een ouder of een wettelijk vertegenwoordiger die deze privacyverklaring heeft gelezen en ons hiervoor namens u toestemming geeft.

3. Waarvoor gebruikt Troostwijk uw persoonsgegevens?

Door het verstrekken van uw persoonsgegevens geeft u ons uitdrukkelijk toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens door Troostwijk voor de volgende doeleinden:

i) toegang bieden tot, en het uitvoeren van de Diensten, waaronder contact met u opnemen om u te informeren over de Diensten, met u een afspraak voor de bezichtiging te maken, het versturen van documenten en om klantenondersteuning te leveren;

ii) om onze Diensten op u af te stemmen, te meten en te verbeteren (onder andere door middel van een enquête ten aanzien van uw ervaringen met de Diensten);

iii) mogelijke verboden of illegale activiteiten, fraude en inbreuken op de beveiliging te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken.

4. Delen van persoonsgegevens

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met:

i. Externe dienstverleners die betrokken zijn bij het uitvoeren van de Diensten, voor zover dit noodzakelijk is. In dergelijke gevallen blijven de persoonsgegevens onder de zeggenschap van Troostwijk.

ii. Bepaalde derden of overheidsinstanties, voor zover Troostwijk daartoe verplicht is krachtens wet- en regelgeving of overheidsvoorschriften of indien dit noodzakelijk is ter voorkoming, opsporing of vervolging van strafbare feiten of om onze rechten en belangen te behartigen of geldend te maken.

In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt Troostwijk schriftelijke afspraken over de (beveiligings)eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet.

Hierbij worden uw persoonsgegevens door ons uitsluitend aan derden doorgegeven die gevestigd zijn binnen de Europese Economische Ruimte.

5. Cookies

Wij maken gebruik van cookies op onze website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer, tablet, smartphone of ander apparaat. Cookies worden veel gebruikt om websites te laten werken of efficiënter te laten werken. Wij gebruiken geen cookies om u persoonlijk te volgen of om u te identificeren. Wij maken gebruik van sessiecookies om gegevens bij te houden over de inlogsessies van bezoekers van Onze website.

U kunt uw internetbrowser zo instellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Houd er rekening mee dat u mogelijk geen volledig toegang hebt tot alle functionaliteiten van de Diensten indien u cookies blokkeert.

6. Links naar andere websites

Onze website kan links bevatten naar websites van andere bedrijven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze bedrijven met uw persoonsgegevens omgaan. Informatie over de wijze waarop deze bedrijven met uw persoonsgegevens omgaan vindt u eventueel op deze websites zelf.

7. Inzage, correctie, verwijderen en bewaartermijnen

7.1 Recht op inzage, correctie, verwijderen, beperken, bezwaar en overdraagbaarheid

U hebt het recht om vrijelijk en met redelijke tussenpozen inzage te verzoeken in de persoonsgegevens die Troostwijk van u verwerkt dan wel te verzoeken deze persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn. Daarnaast hebt u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen en de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.
U kunt hiertoe een verzoek sturen aan: kwaliteit@troostwijk.nl. Wij reageren binnen vier weken na op een dergelijk verzoek na verificatie van uw identiteit.

7.2 Recht om klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

In aanvulling op de bovenstaande rechten hebt u het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij de AP. U kunt de contactgegevens van de AP vinden op de website van de AP (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

7.3 Bewaartermijn

Troostwijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijdert uw persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven vermelde doeleinden, tenzij er sprake is van een wettelijke bewaarplicht.

8. Beveiliging van persoonsgegevens

De bescherming van uw privacy en uw persoonsgegevens is een prioriteit voor Troostwijk. Wij hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking.

9. Datalekken

We spreken van een Datalek wanneer persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens mogen hebben. Binnen Troostwijk zijn procedures vastgelegd voor het geval zich een Datalek voordoet. Met deze procedure conformeert Troostwijk zich aan de wet op Meldplicht Datalekken.

10. Afsluiting

Indien u vragen of klachten hebt of indien u wilt reageren op deze privacyverklaring, dan kunt u telefonisch contact opnemen via +31 88 6666666 of e-mailen naar kwaliteit@troostwijk.nl

 

September 2020, versie 1.1

Back To Top
×Close search
Zoeken