skip to Main Content

Troostwijk Groep B.V.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de woorden geschreven met een hoofdletter de betekenis die daaraan in dit artikel 1 wordt gegeven.

 1. Aanvullende Voorwaarden: De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden die, naast de Algemene Voorwaarden, van toepassing zijn bij de vermelde activiteiten.
 2. Advies: Een mondelinge of schriftelijke opinie van het resultaat van de uitvoering van de Overeenkomst. Bij het maken van een waardeoordeel of Advies zal door Troostwijk een Rapport of Akte worden opgesteld.
 3. Akte: Een volgens de voorgeschreven vormen opgemaakt en door een bevoegd persoon gewaarmerkt stuk dienende om een benoeming en schadevaststelling vast te leggen en zo nodig tot bewijs te dienen.
 4. Algemene Voorwaarden: Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden van Troostwijk.
 5. Apresa: Apresa B.V.
 6. Bescheiden: Alle door de Opdrachtgever aan Troostwijk ter beschikking gestelde informatie of gegevens, alle in het kader van de uitvoering van de Opdracht/Overeenkomst door Troostwijk vervaardigde of verzamelde gegevens en alle overige informatie van enige relevantie voor de uitvoering of voltooiing van de Opdracht.
 7. Data: De levering van digitale informatie in de vorm van een database van het resultaat van de uitvoering van de Overeenkomst.
 8. Hertaxatie: Een Taxatie uitgevoerd van een door Troostwijk eerder voor hetzelfde doel vervaardigde Taxatie.
 9. Natuurlijk Persoon: Een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 10. Offerte: Het schriftelijke of mondelinge aanbod van Troostwijk om tegen een bepaalde prijs een bepaalde Prestatie aan de Opdrachtgever te leveren.
 11. Opdrachtgever: Een Partij die een opdracht geeft aan Troostwijk, al dan niet in reactie op een aanbod, tot het leveren van een Prestatie, of met de wens deze af te nemen, of om een andere soort overeenkomst te sluiten of met de wens om deze te sluiten met Troostwijk.
 12. Opdracht: De opdracht van de Opdrachtgever aan Troostwijk tot het leveren en/of het verrichten van een Prestatie.
 13. Overeenkomst: Iedere overeenkomst die tussen de Opdrachtgever en Troostwijk tot stand komt betreffende levering door Troostwijk aan de Opdrachtgever van een Prestatie, alsmede elke wijziging of aanvulling daarop en alle (rechts)handelingen benodigd voor het aangaan of ter uitvoering van die Overeenkomst.
 14. Overeenkomst tot Abonnement: Iedere overeenkomst met betrekking tot diensten op het gebied van Taxatie, welke gedurende de looptijd van de overeenkomst, tegen een vooraf overeengekomen tarief, recht geeft op jaarlijkse aanpassing van de Taxatie alsmede een Hertaxatie omstreeks het einde van de looptijd van de overeenkomst.
 15. Partijen: De Opdrachtgever en Troostwijk.
 16. Prestatie: De door Troostwijk aan de Opdrachtgever te leveren zaken en geleverde zaken, gebruiksrechten en overige vermogensrechten en de door Troostwijk ten behoeve van de Opdrachtgever te verlenen diensten en te verrichten werkzaamheden (waaronder specialistische diensten op het gebied van Taxatie, inspectie, expertise of advies met betrekking op het bepalen van een waardeoordeel of het geven van Adviezen, tenzij de inhoud, de strekking of het doel van de Overeenkomst anders bepalen), alsmede het tot stand brengen en opleveren van een stoffelijk werk, waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend, een Rapport, Akte, Advies of Data.
 17. Rapport: De schriftelijke weergave van het resultaat van de uitvoering van de Overeenkomst.
 18. Real Estate: Troostwijk Real Estate B.V.
 19. Real Estate Activiteiten: Werkzaamheden c.q. dienstverlening voor uitvoering van de Overeenkomst met betrekking tot onroerend goed gelegen in Nederland, dan wel onroerend goed gelegen buiten Nederland.
 20. Taxatie: Op een bepaald moment door een ter zake deskundige vastgestelde waarde van materiele of immateriële activa
 21. Troostwijk: Troostwijk Groep B.V., Troostwijk Taxaties B.V., Troostwijk Expertises B.V., Troostwijk Real Estate B.V., Burghgraef van Tiel & Partners B.V. en Apresa B.V.
 22. Troostwijk Expertises: Troostwijk Expertises B.V.
 23. Troostwijk Taxaties: Troostwijk Taxaties B.V.

2. Toepasselijkheid

2.1 De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, Offerte, Overeenkomst, aanvraag, Opdracht en alle andere rechtshandelingen, hoe ook genaamd, waarbij Troostwijk zich verbindt/zal verbinden om Prestaties te verrichten voor de Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor Troostwijk voortvloeiende Prestaties.

2.2 Wijzigingen van en aanvullingen op de Algemene Voorwaarden gelden slechts indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen. De wijziging en/of aanvulling geldt slechts voor de betreffende Overeenkomst.

2.3 De Opdrachtgever wordt in ieder geval geacht deze Algemene Voorwaarden te hebben aanvaard door het plaatsen van een Opdracht, respectievelijk het aanvaarden van een Offerte.

2.4 Algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, onder welke benaming dan ook, worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2.5 De Opdrachtgever met wie eenmaal op basis van deze Algemene Voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op latere Overeenkomsten tussen hem en Troostwijk.

2.6 De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Troostwijk, waarbij derden dienen te worden betrokken bij de uitvoering.

2.7 Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden naar het oordeel van de rechter niet van toepassing of ongeldig zijn, dan zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen, die aldus volledig van kracht zullen blijven. Partijen zullen in overleg treden om de desbetreffende niet toepasselijke of ongeldige bepaling te vervangen door een nieuwe bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de eerdere bepaling in acht zal worden genomen.

3. Offertes en Overeenkomsten

3.1 Alle door Troostwijk gedane aanbiedingen, Offertes en/of prijsopgaven en informatie, inclusief begrotingen, plannen, catalogi of andere bescheiden, hoe dan ook genaamd en op welke wijze dan ook gedaan, zijn uitsluitend voor de geadresseerde bestemd en zijn geheel vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk a\nders vermeld.

3.2 Troostwijk is slechts gebonden aan een Offerte indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk binnen dertig (30) dagen, gerekend vanaf de datum van de Offerte, wordt bevestigd. Mondelinge toezeggingen of afspraken gemaakt of gedaan door of met een persoon van Troostwijk verbinden Troostwijk niet dan nadat en voor zover Troostwijk deze toezeggingen en/of afspraken schriftelijk heeft bevestigd.

3.3 Troostwijk kan niet aan een Offerte worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de Offerte dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.4 Opdrachten en acceptaties van Offertes door de Opdrachtgever gelden als onherroepelijk en kunnen niet door de Opdrachtgever worden geannuleerd.

3.5 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de Offerte opgenomen aanbod is Troostwijk daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Troostwijk anders aangeeft.

3.6 Aanbiedingen en Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

3.7 Is er meer dan één Opdrachtgever, dan is ieder van hen aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit deze Overeenkomst.

3.8 De Opdrachtgever is verplicht Troostwijk te informeren over feiten of omstandigheden die de uitvoering van de Overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover hij die kende of behoorde te kennen.

3.9 Troostwijk is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden.

4. Prijzen / Tarieven

4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de prijzen in de door Troostwijk uitgebrachte Offertes en prijsopgaven:

 • in Euro;
 • exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en belastingen; en
 • exclusief (eventuele) reis- en verblijfskosten en verschotten verbonden aan de uitvoering van de Overeenkomst.

4.2 Bij een Overeenkomst tussen Troostwijk en de Opdrachtgever kan een honorarium op basis van uren, stuksprijs, een van tevoren tussen Partijen overeen­gekomen vast tarief of promillage of anderszins worden overeen­gekomen, ook als die niet in deze Algemene Voorwaarden nader zijn geregeld. Daarbij kan onder meer rekening worden gehouden met de inhoud, strekking en doel van de Overeenkomst.

4.3 Troostwijk behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de prijzen van de Prestaties te wijzigen. Door Troostwijk opgegeven of met Troostwijk overeengekomen prijzen zijn onder meer gebaseerd op de kostprijs op het moment van het uitbrengen van de Offerte aan de Opdrachtgever respectievelijk aanvaarding van een Opdracht door Troostwijk. Indien nadien de kostprijs van de Prestatie één van de bestanddelen voor de berekening van de kostprijs van de Prestatie wordt verhoogd, ook al geschiedt zulks ingevolge voorzienbare of niet voorzienbare omstandigheden, heeft Troostwijk in ieder geval het recht de verhoging aan de Opdrachtgever door te berekenen, mits sinds het aangaan ervan drie (3) maanden zijn verstreken. In geen geval wordt de Opdrachtgever gecrediteerd voor prijsverlagingen die plaatsvinden na totstandkoming van de Overeenkomst.

4.4 Troostwijk behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de prijzen van de Prestaties in overeenstemming te brengen met de feitelijke situatie indien de beschikbare informatie op het moment van het uitbrengen van de Offerte aan de Opdrachtgever respectievelijk aanvaarding van een Opdracht door Troostwijk afwijkt van de feitelijk situatie ten tijde van de uitvoering van de Overeenkomst.

4.5 Indien de Opdrachtgever een Natuurlijk Persoon is, geldt in afwijking van artikel 4.3 dat Troostwijk de prijzen van de Prestaties mag wijzigen binnen drie (3) maanden, mits de Opdrachtgever de mogelijkheid krijgt om de Overeenkomst te ontbinden.

5. Te verstrekken gegevens door de Opdrachtgever

5.1 De Opdrachtgever is gehouden om alle Bescheiden die Troostwijk naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst in de gewenste vorm, op de gewenste wijze en tijdig ter beschikking van Troostwijk te stellen. Troostwijk bepaalt wat moet worden verstaan onder het tijdig ter beschikking stellen, de gewenste vorm en de gewenste wijze.

5.2 De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte Bescheiden, ook als deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de Overeenkomst niet anders voortvloeit.

5.3 Voor rekening en risico van de Opdrachtgever zijn de door Troostwijk gemaakte extra kosten en extra uren, alsmede overige schade voor Troostwijk, vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen door de Opdrachtgever van voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke Bescheiden.

5.4 Troostwijk heeft het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat de Opdrachtgever aan artikel 5.1 genoemde verplichtingen heeft voldaan.

6. Uitvoering en levering

6.1 Troostwijk verbindt zich ertoe alle Overeenkomsten naar beste weten en kunnen uit te voeren.

6.2 Troostwijk is steeds gerechtigd om de Overeenkomst naar eigen inzichten uit te voeren, al dan niet door inschakeling van derden en al dan niet in gedeelten daarvoor afzonderlijk te factureren.

6.3 Indien door Troostwijk of door Troostwijk ingeschakelde derden in het kader van de Overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

6.4 Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst medewerking is vereist van ondergeschikten van de Opdrachtgever, dan is de Opdrachtgever gehouden er voor zorg te dragen dat deze ondergeschikten deze medewerking tijdig en op een deugdelijke wijze zullen verlenen.

6.5 Het is de Opdrachtgever, gedurende een periode van drie (3) jaar na het voltooien van de Overeenkomst, niet toegestaan een overeenkomst te sluiten met een door Troostwijk ingeschakelde derde zonder schriftelijke uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Troostwijk.

6.6 Door Troostwijk opgegeven leveringstijdstippen en/of leveringstermijnen waarbinnen de door Troostwijk te verstrekken Prestaties zullen worden geleverd of de door Troostwijk te verrichten werkzaamheden zullen worden uitgevoerd, de inschatting van de te besteden uren van de omvang van de Opdracht en het aantal hieraan te besteden uren voor de te leveren Prestatie, zijn altijd indicatief en niet bindend voor Troostwijk en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Een opgegeven leveringstijdstip of leveringstermijn is dan ook nimmer een fatale termijn en overschrijding ervan geeft de Opdrachtgever geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient de Opdrachtgever Troostwijk schriftelijk in gebreke te stellen alvorens verzuim intreedt.

6.7 De levertijd gaat in en de uitvoering van de Overeenkomst door Troostwijk vangt pas aan na totstandkoming van de Overeenkomst en nadat Troostwijk beschikt over alle voor de uitvoering noodzakelijke en/of door de Opdrachtgever te verstrekken voorwerpen, bescheiden en gegevens. Troostwijk heeft jegens de Opdrachtgever recht op vergoeding van schade en kosten welke het gevolg zijn van de weigering of nalatigheid van de Opdrachtgever de informatie of instructies te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de levering, of omstandigheden welke niet aan Troostwijk zijn toe te rekenen.

6.8 Indien ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst de Opdrachtgever aan Troostwijk enige betaling uit enig andere Overeenkomst verschuldigd is, gaat de levertijd dan wel termijn van uitvoering eerst in op de dag waarop Troostwijk deze betaling heeft ontvangen.

6.9 De levertijd dan wel de termijn van uitvoering van een Prestatie kan in elk geval door Troostwijk worden verlengd met de tijd dat de uitvoering van de Overeenkomst wordt vertraagd door overmacht. Zij kan ook worden verlengd met de tijd dat de Opdrachtgever met de uitvoering van enige verplichting later is dan overeengekomen of door Troostwijk redelijkerwijze mag worden verwacht.

7. Betaling

7.1 Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, zonder inhouding of korting, door middel van overschrijving of storting op een door Troostwijk aangewezen bankrekening en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. De dag dat het factuurbedrag op de bankrekening van Troostwijk is bijgeschreven, geldt als datum van betaling.

7.2 Contante of een andere wijze van betaling dan genoemd in voorgaand lid is alleen dan mogelijk na toestemming van Troostwijk.

7.3 Troostwijk is te allen tijde gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of contante betaling van de Prestaties te vorderen en/of anderszins zekerheid voor de betaling en/of andere verplichtingen van de Opdrachtgever te verkrijgen. De Opdrachtgever doet afstand van enig wettelijk recht op verrekening, tenzij de Opdrachtgever een Natuurlijk Persoon is. Indien de Opdrachtgever nalaat aan een verzoek van Troostwijk te voldoen, als bedoeld in eerste volzin, is Troostwijk gerechtigd naar haar keuze en voor zover redelijk de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, of fasen van de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk op te schorten tot dat haar verzoek is ingewilligd, dan wel de Overeenkomst te ontbinden. De levertijd dan wel termijn van uitvoering van (de volgende fase van) de Overeenkomst gaat eerst in op de dag waarop Troostwijk de gevorderde betaling heeft ontvangen.

7.4 Indien de Opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet overeenkomstig het voorgaande voldoet, is hij zonder enige aanmaning of ingebrekestelling in verzuim. Zodra de Opdrachtgever met enige betaling in verzuim is, zijn alle overige vorderingen van Troostwijk op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim zonder ingebrekestelling onmiddellijk in. Met ingang van de dag waarop de Opdrachtgever in verzuim is, is hij aan Troostwijk, onverminderd haar verdere rechten uit hoofde van de wet of Overeenkomst, vanaf de vervaldag rente verschuldigd over het uitstaande bedrag ter hoogte van de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a BW. Indien de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW op enig moment hoger is dan de krachtens de vorige volzin geldende rente, zal in plaats van de hiervoor genoemde rente de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien de Opdrachtgever een Natuurlijk Persoon is, zal vanaf de vervaldag rente verschuldigd zijn over het uitstaande bedrag ter hoogte van de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW.

7.5 Naast het verschuldigde bedrag, vermeerderd met rente voor zover van toepassing, dient de Opdrachtgever aan Troostwijk alle kosten en schade te vergoeden die door Troostwijk zijn gemaakt of geleden als gevolg van niet of niet-tijdige betaling door de Opdrachtgever, waaronder zowel de kosten voor door Troostwijk genomen gerechtelijke als buitengerechtelijke maatregelen. De buitengerechtelijke kosten worden geacht tenminste 15% (vijftien procent) van de verschuldigde som vermeerderd met rente en gemaakte verschotten en verschuldigde belasting te bedragen met een minimum van EUR 75 (vijfenzeventig euro), zonder dat Troostwijk is gehouden aan te tonen dat deze kosten door haar daadwerkelijk zijn gemaakt. Indien de Opdrachtgever een Natuurlijk Persoon is, kan de Opdrachtgever, in afwijking op de vorige volzin, verweer voeren ten aanzien van deze kosten. De Opdrachtgever is alle door Troostwijk gemaakte gerechtelijke kosten in alle instanties verschuldigd, waaronder begrepen niet door de rechter toegewezen bedragen, indien een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de Opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld, tenzij sprake is van een Opdrachtgever die een Natuurlijk Persoon is. Artikel 6:92 BW is niet van toepassing, tenzij sprake is van een Opdrachtgever die een Natuurlijk Persoon is.

7.6 Troostwijk heeft het recht elke door de Opdrachtgever verrichte betalingen te beschouwen als betaling van de oudste nog openstaande factuur, ongeacht of bij de betaling, al dan niet uitdrukkelijk, anders is vermeld. Voorts heeft Troostwijk het recht de door de Opdrachtgever verrichte betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de opengevallen rente, vervolgens in mindering van de kosten en tenslotte in mindering van de originele vordering en de lopende rente. Troostwijk kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Troostwijk kan volledige aflossing van de originele vordering weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

7.7 In geval van liquidatie, faillissement, beslag, surseance van betaling of schuldsanering van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Troostwijk op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

8. Reclamaties en Retouren

8.1 Indien de Opdrachtgever reclameert over het Rapport of een andere Prestatie, neemt Troostwijk dit slechts in behandeling indien schriftelijk is gereclameerd en zij Troostwijk binnen dertig (30) dagen, te rekenen vanaf de dag van verzending van het Rapport of een andere Prestatie door Troostwijk, hebben bereikt. Deze termijn geldt als een vervaltermijn.

8.2 Indien de Opdrachtgever reclameert over de factuur, neemt Troostwijk dit slechts in behandeling indien schriftelijk is gereclameerd en zij Troostwijk binnen eenentwintig (21) dagen hebben bereikt. Deze termijn vangt aan op de op de factuur vermelde datum. Deze termijn geldt als een vervaltermijn.

8.3 Indien de Opdrachtgever een Natuurlijk Persoon is, geldt in afwijking van 8.1 en 8.2 dat reclamaties door Troostwijk in behandeling worden genomen indien schriftelijk en binnen de gestelde termijn is gereclameerd, dan wel is gereclameerd binnen bekwame tijd nadat de Opdrachtgever heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken dat de Prestatie niet beantwoord aan de Overeenkomst.

8.4 De reclamaties dienen schriftelijk te worden ingediend, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten. Reclamaties op een andere wijze ingediend dan schriftelijk worden niet in behandeling genomen.

8.5 Reclamaties schorten de afname- en betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever niet op. Slechts indien en voor zover de ingediende reclamaties door Troostwijk gegrond bevonden worden, schort dit de betalingsverplichting van de betreffende Overeenkomst van de Opdrachtgever op tot het moment waarop de reclamatie is afgewikkeld.

8.6 Indien de reclamaties door Troostwijk gegrond worden bevonden, zal Troostwijk, voor zover dat mogelijk is en redelijkerwijs van Troostwijk kan worden gevergd, de Overeenkomst alsnog nakomen.

8.7 Indien de Opdrachtgever een Natuurlijk Persoon is, gelden de artikelen 8.5 en 8.6 niet.

8.8 Retournering van de factuur, het Rapport, de Akte of een andere Prestatie kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Troostwijk. Troostwijk bepaalt de voorwaarden waaronder de retournering geschiedt. Het verlenen van toestemming houdt niet in dat Troostwijk een eventuele reclamatie of schade erkent en hier kan evenmin een recht op een schadevergoeding uit worden afgeleid.

8.9 Retournering zonder enige schriftelijke toestemming van Troostwijk heeft niet tot gevolg dat de Overeenkomst eenzijdig door de Opdrachtgever wordt opgeschort dan wel geheel of gedeeltelijk wordt ontbonden.

9. Overmacht

9.1 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan iedere tekortkoming die niet aan Troostwijk kan worden toegerekend omdat zij niet te wijten is aan schuld noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, die leidt tot de volledige of gedeeltelijke belemmering van de nakoming van de verplichting van Troostwijk in het kader van de Overeenkomst, of waarvan naleving van de Overeenkomst niet redelijkerwijs kan worden verwacht. Onder deze omstandigheden wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen molest, brand, bedrijfsstoringen, het verloren gaan van te verwerken materialen, stakingen of werkonderbrekingen, bedrijfsbezettingen, sabotage, overheidsrestricties- en maatregelen, onvoorziene grondstoffen schaarste en import- of handelsbeperkingen, ziekte van personeel, inbeslagneming, ongevallen, epidemieën, mobilisatie, natuurrampen of vorstverlet. Tevens wordt daaronder mede begrepen stagnatie bij (toe-)leveranciers of andere derden waarvan Troostwijk afhankelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst indien en voor zover deze omstandigheden nakoming van de Overeenkomst onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken.

9.2 Indien Troostwijk door overmacht, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd de Overeenkomst of een deel daarvan uit te voeren, is zij gerechtigd, te zijner keuze, hetzij de uitvoering op te schorten tot de overmacht heeft opgehouden te bestaan, hetzij de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechtelijke tussenkomst door middel van een schriftelijke mededeling te ontbinden, zonder te zijn gehouden tot enige vergoeding van de kosten, schade en/of rente. Indien de Opdrachtgever een Natuurlijk Persoon is, kan in afwijking op voorgaande volzin, de Overeenkomst tijdens overmacht slechts worden ontbonden indien dit haar bijzondere aard of geringe betekenis rechtvaardigt.

9.3 Troostwijk behoudt zich het recht voor, indien de nakoming van de Overeenkomst niet reeds blijvend onmogelijk is, deze alsnog uit te voeren, in welk geval de Opdrachtgever derhalve niet tot ontbinding van de Overeenkomst gerechtigd is. De vorige volzin geldt niet voor de Opdrachtgever die een Natuurlijk Persoon is.

9.4 Troostwijk heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Troostwijk zijn verbintenis had moeten nakomen, tenzij de Opdrachtgever een Natuurlijk Persoon is.

9.5 Voor zover Troostwijk ten tijde van het intreden van de overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst heeft verricht en is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Troostwijk gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te facturen. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

9.6 De Opdrachtgever zal zich alleen dan op overmacht (niet-toerekenbare tekortkoming) kunnen beroepen, wanneer hij Troostwijk daarvan zo spoedig mogelijk, onder overlegging van de nodige bewijsstukken, schriftelijk op de hoogte stelt. Echter, Troostwijk kan, ook al heeft de Opdrachtgever niet voldaan aan het bepaalde in de vorige zin, een beroep op overmacht van de Opdrachtgever om redenen van billijkheid aanvaarden. Artikel 9.6 geldt niet voor de Opdrachtgever die een Natuurlijk Persoon is.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Behoudens gevallen van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk, haar werknemers, vertegenwoordigers en haar leidinggevend personeel, is Troostwijk niet aansprakelijk en niet gehouden tot enige vergoeding van enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, waaronder (maar niet uitsluitend) bedrijfsschade, vervolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de Opdrachtgever als bij derden die is ontstaan ten gevolge van gebreken in de Prestaties en uitgevoerde werkzaamheden dan wel door gebreken in de verstrekte Rapporten, Adviezen en overige door Troostwijk verstrekte gegevens.

10.2 Troostwijk aanvaardt eveneens geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat doordat de Prestaties niet volgens de geldende (wettelijke) voorschriften en/of Europese normeringen worden toegepast. De Opdrachtgever dient voorafgaand aan het tot stand komen van de Overeenkomst zelf te controleren of de diensten voldoen aan de geldende (wettelijke) voorschriften en op de correcte wijze kunnen worden toegepast.

10.3 Troostwijk is in geen geval aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van onjuiste, onvolledige of niet-tijdige inlichtingen of gegevens in het algemeen, hetzij afkomstig van de Opdrachtgever, hetzij afkomstig van derden, ongeacht of deze inlichtingen of gegevens in het algemeen in redelijkheid voor juist mochten worden aangenomen. Troostwijk is tevens in geen geval aansprakelijk indien de Opdrachtgever informatie die van belang is voor het waardeoordeel verzwijgt.

10.4 Troostwijk is in geen geval aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van de onderhoudstoestand zelf of later geconstateerde niet zichtbare gebreken van de gewaardeerde activa.

10.5 In alle gevallen waarin Troostwijk gehouden is tot betaling van enige schadevergoeding, zal deze aansprakelijkheid in elk geval nooit hoger kunnen zijn dan, te harer keuze, hetzij de factuurwaarde van de Prestaties of uitgevoerde werkzaamheden waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt met een maximum van EUR 22.000, hetzij, indien de schade is gedekt door een verzekering van Troostwijk, tot het bedrag zijn aansprakelijkheidsverzekeraar daadwerkelijk ter zake uitkeert.

10.6 Iedere rechtsvordering van de Opdrachtgever jegens Troostwijk, vervalt na een verloop van twaalf (12) maanden, vanaf het bekend worden van zowel de schade als de vermeende schadeplichtige.

10.7 De Opdrachtgever is gehouden om schadebeperkende maatregelen te nemen. Troostwijk heeft het recht om de schade ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de uitgevoerde Prestaties.

10.8 De werknemers van Troostwijk of door Troostwijk voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde toeleveranciers, onderaannemers of hulppersonen kunnen zich jegens de Opdrachtgever beroepen op alle aan de Overeenkomst te ontlenen verweermiddelen, als ware zij zelf partij bij de Overeenkomst.

10.9 Troostwijk is tevens niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van gebruik door derden (of van gebruik voor andere doelen dan waarvoor deze zijn opgesteld) van de door Troostwijk geleverde Prestaties.

10.10 Het bepaalde in de leden 10.1 tot en met 10.9 van dit artikel heeft zowel betrekking op de contractuele als buitencontractuele aansprakelijkheid van de Opdrachtgever jegens Troostwijk.

11. Verantwoording

11.1 De waardering en/of overige Prestatie worden gebaseerd op:

 • visuele inspectie en opname; en/of
 • beeldmateriaal; en/of
 • (externe) data; en/of
 • kengetallen; en/of
 • door de Opdrachtgever of door hem aangewezen derden verstrekte informatie; en/of
 • overige relevante bronnen;

en wordt uitgevoerd door één (1) of meer deskundigen, rekening houdend met onder meer ligging, bouwaard, bestemming en onderhoudstoestand op het moment van de waardering.

11.2 Met niet zichtbare gebreken kan bij een visuele inspectie geen rekening worden gehouden, zodat deze niet in de waardering worden betrokken en Troostwijk daarvoor niet aansprakelijk is.

11.3 Bij de waardering en/of overige Prestaties wordt ervan uitgegaan dat, tenzij de Prestatie uitdrukkelijk anders vermeld, alle eventueel van overheidswege vereiste goedkeuringen of vergunningen met betrekking tot het getaxeerde aanwezig zijn, respectievelijk kunnen worden verkregen, zonder het maken van extra kosten.

11.4 Tevens wordt ervan uitgegaan, dat uit (vorenbedoelde) wetten, maatregelen, regelingen of verordeningen geen bijzondere publiekrechtelijke noch privaatrechtelijke beperkingen voortvloeien, die de waarde van het getaxeerde beïnvloeden.

11.5 Er wordt geen rekening gehouden met eventueel te verkrijgen, dan wel te restitueren premies, subsidies of overheidsbijdragen in welke vorm dan ook of hoe ook genoemd, tenzij anders vermeld.

11.6 Tenzij anders vermeld, wordt terzake geen bijzondere informatie ingewonnen, wordt geen uitgebreid onderzoek verricht naar voorgaande aankomsttitels, waaruit eventuele zakelijke rechten van derden anders dan opgegeven zouden blijken. Er wordt evenmin onderzoek gedaan naar mogelijke andere rechten van derden uit overeenkomst die op de desbetreffende zaken zouden kunnen rusten. Tevens zal er geen uitgebreid planologisch onderzoek plaatsvinden, zodat de in het rapport vermelde gegevens als indicatief beschouwd moeten worden.

11.7 Tenzij anders vermeld wordt bij de waardering en/of Prestatie geen rekening gehouden met eventueel voor het milieu of de gezondheid schadelijke effecten die bij gebruik van één of meer van de getaxeerde zaken zouden kunnen optreden en die de waarde van de zaken zouden kunnen doen verminderen.

11.8 De waardering gaat uit van de getaxeerde zaken als één geheel. Indien zaken afzonderlijk of binnen een andere samenstelling zullen worden gewaardeerd, kan de waarde afwijken van de in het Rapport vermelde waarde.

11.9 De Prestaties zijn uitsluitend bestemd voor de Opdrachtgever en daarvan mag niet in enige vorm gebruik worden gemaakt in publicaties, circulaires of voor derden bestemde stukken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

11.10 Troostwijk aanvaardt met inachtneming van het voorgaande ten aanzien van de inhoud van de Prestatie geen verantwoordelijkheid jegens anderen dan de Opdrachtgever. Elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor niet originele Rapporten, Akten of Adviezen wordt door Troostwijk nadrukkelijk uitgesloten.

11.11 Troostwijk zal het Rapport, Akte of Advies niet ter beschikking stellen aan derden, tenzij zulks geschiedt op verzoek van de Opdrachtgever dan wel met goedkeuring van de Opdrachtgever op een verzoek van Troostwijk. Het op verzoek van de Opdrachtgever aan derden ter beschikking stellen van het Rapport, Akte of Advies doet niet af aan het feit dat Troostwijk jegens derden geen aansprakelijkheid aanvaardt.

12. Vrijwaringen

12.1 De Opdrachtgever vrijwaart Troostwijk voor alle eventuele aanspraken van derden, die deze derde lijdt of stelt te lijden (mede) als gevolg van gebruik of toepassing van door of namens Troostwijk geleverde Prestaties.

12.2 De Opdrachtgever vrijwaart Troostwijk voor alle eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst door Troostwijk schade lijden. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Troostwijk in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt.

12.3 De Opdrachtgever vrijwaart Troostwijk voor alle eventuele aanspraken van derden met betrekking tot (schade als gevolg van) het gebruik van, door of namens de Opdrachtgever aangeleverde tekeningen, berekeningen, materialen, samples, modellen en overige aangeleverde informatie.

12.4 De Opdrachtgever vrijwaart Troostwijk voor vorderingen (van derden) wegens schade die veroorzaakt is doordat de Opdrachtgever aan Troostwijk geen, onjuiste of onvolledige gegevens en/of inlichtingen heeft verstrekt.

12.5 De Opdrachtgever zal Troostwijk, haar werknemers en haar voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde toeleveranciers, onderaannemers of hulppersonen vrijwaren van iedere aansprakelijkheidsstelling van derden in verband met de uitvoering door Troostwijk van de Overeenkomst, voor zover die aanspraken meer of anders zijn dan die welke de Opdrachtgever toekomen jegens Troostwijk.

12.6 Indien de Opdrachtgever een Natuurlijk Persoon is, gelden de artikelen 12.1 t/m 12.5 niet.

13. Opzegging

13.1 Bij (tussentijdse) opzegging van de Overeenkomst door de Opdrachtgever, voordat Troostwijk met de uitvoering van de Overeenkomst is aangevangen of voordat de Overeenkomst is volbracht, is de Opdrachtgever gehouden de kosten verbonden aan de voorbereiding of uitvoering van de Overeenkomst te vergoeden, voor zover deze niet in het loon van Troostwijk zijn inbegrepen.

13.2 Behoudens artikel 13.1 van deze Algemene Voorwaarden heeft Troostwijk bij (tussentijdse) opzegging van de Overeenkomst door de Opdrachtgever tevens recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon van Troostwijk, op vergoeding van additionele kosten die Troostwijk reeds heeft gemaakt, en op vergoeding van kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden (zoals – onder meer – de eventuele kosten met betrekking tot onderaanneming). De verschuldigdheid van het loon van Troostwijk is afhankelijk van de volbrenging of van het verstrijken van de tijd van de Overeenkomst.

13.3 Indien een Overeenkomst waarbij een vast honorarium is overeengekomen (tussentijds) wordt opgezegd door de Opdrachtgever, is Troostwijk gerechtigd, in afwijking van artikel 13.1 en 13.2, het volledige bedrag van de overeengekomen prijs aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien de Opdrachtgever een Natuurlijk Persoon is, geldt dit artikel 13.3 niet.

13.4 Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.

14. Opschorting en ontbinding

14.1 Onverminderd artikel 5.4, 7.3 en 9.2 van deze Algemene Voorwaarden heeft Troostwijk te allen tijde het recht haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst, zonder voorafgaande ingebrekestelling, door middel van een schriftelijke mededeling en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:

 1. a) de Opdrachtgever een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk zal nakomen;
 2. b) de Opdrachtgever overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk deel daarvan, waaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap dan wel overgaat tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf;
 3. c) de Opdrachtgever voor of tijdens het uitvoeren van de Overeenkomst in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel er beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd of anderszins blijk geeft insolvabel te zijn;
 4. d) de Opdrachtgever (een werknemer van) Troostwijk voor of tijdens het uitvoeren van de Overeenkomst steekpenningen dan wel andere zaken van enigerlei geldelijke waarde aanbiedt teneinde het resultaat van de Taxatie of expertise te beïnvloeden;
 5. e) voor of tijdens het uitvoeren van de Overeenkomst een uitoefening van het bodemrecht door de fiscus plaatsvindt;
 6. f) de Opdrachtgever voor of tijdens het uitvoeren van de Overeenkomst wordt ontbonden of, indien de Opdrachtgever die een Natuurlijk Persoon is voor of tijdens het uitvoeren van de Overeenkomst komt te overlijden;
 7. g) indien de Opdrachtgever voor of tijdens het uitvoeren van de Overeenkomst onder bewind, onder curatele, onder mentorschap of onder toezicht wordt gesteld;
 8. h) de Opdrachtgever zijn bedrijf anderszins komt stil te liggen; of
 9. i) de Opdrachtgever voor of tijdens het uitvoeren van de Overeenkomst voorts enige bepaling uit kracht der wet of enige in de Algemene Voorwaarden gestelde bepalingen niet nakomt.

In deze gevallen is elke vordering die Troostwijk ten laste van de Opdrachtgever heeft of krijgt direct en volledig opeisbaar.

14.2 De schade die Troostwijk lijdt door de opschorting of de ontbinding als bedoeld in het eerste lid, gederfde winst daaronder begrepen, is onmiddellijk opeisbaar en zal door de Opdrachtgever worden vergoed.

14.3 Indien de Opdrachtgever een Natuurlijk Persoon is, geldt enig recht van opschorting van Troostwijk dat voortvloeit uit deze Algemene Voorwaarden niet voor zover dit recht van opschorting Troostwijk een verdergaande bevoegdheid tot opschorting verleent dan het volgens de wet toekomt.

15. Geheimhouding

15.1 Bij alle informatie die door Troostwijk of door de Opdrachtgever ten gunste van de Overeenkomst ter beschikking is gesteld, geldt voor beide Partijen een geheimhoudingsplicht – met uitzondering ten aanzien van derden die door Troostwijk bij de uitvoering van de Overeenkomst worden ingeschakeld – tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen of zulks uit de inhoud, strekking of doel van de informatie anders voortvloeit of bekendmaking geschiedt op grond van een wettelijke verplichting of rechtelijk bevel.

15.2 Deze geheimhoudingsplicht heeft geen betrekking op:

 1. a) informatie/gegevens die op het moment dat deze ter beschikking kwam van een der Partijen reeds voor het publiek toegankelijk was;
 2. b) informatie/gegevens die nadat deze ter beschikking van een der Partijen voor het publiek toegankelijk is geworden, tenzij dit het gevolg is van het niet nakomen door een der Partijen van hun verplichtingen uit hoofd van dit artikel; of
 3. c) informatie/gegevens die een der Partijen op rechtmatige wijze heeft verkregen c.q. daarmee bekend is geworden voordat deze informatie/gegevens aan de andere Partij ter beschikking werd gesteld.

15.3 Troostwijk is gehouden de verplichtingen die voortvloeien uit bovenstaande leden mede op te leggen aan eventuele, ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, ingeschakelde derden.

16. Persoonsgegevens

16.1 Wanneer Troostwijk persoonsgegevens van de Opdrachtgever verwerkt die zij in het kader van (de uitvoering van) de Overeenkomst van de Opdrachtgever heeft ontvangen, zal zij deze verstrekte persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken conform toepasselijke (inter)nationale wetgeving op het gebied van de bescherming persoonsgegevens. De verstrekte persoonsgegevens zullen door Troostwijk nimmer worden gebruikt voor (commerciële) activiteiten ten behoeve van Troostwijk en/of derden. Troostwijk zal de verstrekte persoonsgegevens geheimhouden en nimmer zonder schriftelijke toestemming of in opdracht van de Opdrachtgever aan enige derde verstrekken – met uitzondering van derden die door Troostwijk bij de uitvoering van de Overeenkomst worden ingeschakeld – of bekend maken, tenzij bekendmaking geschiedt op grond van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

16.2 Troostwijk is gehouden passende technische, organisatorische en procedurele (beveiligings-) maatregelen te nemen om de door de Opdrachtgever aan haar verstrekte persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal en/of enige vorm van onrechtmatige verwerking, dit in de ruimste zin van het woord. Troostwijk zal er in dit kader onder meer voor zorgdragen dat bij het gebruik van geautomatiseerde systemen de persoonsgegevens deugdelijk worden afgeschermd van andere gegevens en dat er een passend beveiligingsniveau wordt gegarandeerd. Daarnaast zal Troostwijk de nodige maatregelen nemen gericht op het onnodig verzamelen en/of verder verwerken van de door de Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens.

16.3 Indien wet- en/of regelgeving dit vereist is Troostwijk gehouden zogenaamde datalekken te melden aan de Opdrachtgever en mee te werken aan het informeren van de terzake relevante autoriteiten en/of betrokkenen.

16.4 Alle uit dit artikel voortvloeiende verplichtingen gelden tevens ten aanzien van de werknemers van Troostwijk en/of de (hulp)personen die ten behoeve van Troostwijk werkzaamheden verrichten (al dan niet in loondienst). Troostwijk zal de hiervoor genoemde werknemers en/of (hulp)personen verplichten tot geheimhouding met betrekking tot de persoonsgegevens waarvan zij (via de Opdrachtgever) kennis nemen of kunnen nemen.

17. (Intellectuele) eigendom

17.1 Iedere aanbieding, Offerte, Advies of Prestatie, inclusief eventueel daarbij behorende begrotingen, rekenmodellen, plannen, catalogi of andere Bescheiden, blijven te allen tijde het industriële en intellectuele eigendom van Troostwijk. De Opdrachtgever en ingeschakelde derden zullen geen inbreuk maken op, dan wel gebruik maken van de industriële en intellectuele eigendomsrechten die rusten op de aanbieding, Offerte, Advies of Prestatie in, onder meer, publicaties, circulaires of voor derden bestemde stukken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. De Opdrachtgever vrijwaart Troostwijk ten aanzien van aanspraken van derden ter zake, tenzij de Opdrachtgever een Natuurlijk Persoon is.

17.2 Indien de Opdrachtgever toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen welke voortvloeien uit de Overeenkomst, is deze niet gerechtigd een document als genoemd in artikel 17.1 van deze Algemene Voorwaarden te gebruiken, te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in welke vorm of op welke wijze dan ook, waaronder elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, digitale opname, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Troostwijk.

17.3 De eigendom van de Prestatie wordt door Troostwijk uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling, daarbij inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente zoals bedoeld in de artikelen 7.4 en 7.5 van deze Algemene Voorwaarden, die de Opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens Overeenkomst verrichte of nog te verrichten diensten, alsmede schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van genoemde Overeenkomst van de zijde van de Opdrachtgever, heeft plaatsgevonden.

Indien de Opdrachtgever haar verplichtingen jegens Troostwijk niet nakomt, is het de Opdrachtgever of derden niet toegestaan op enigerlei wijze gebruik te maken van de gehele of gedeeltelijke inhoud van de Prestatie. Troostwijk zal genoemde stukken als haar eigendom opeisen en deze dienen op eerste verzoek onverwijld aan Troostwijk te worden geretourneerd, onverminderd andere aan Troostwijk ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van haar rechten.

17.4 Indien de Opdrachtgever enige in dit artikel neergelegde verplichting jegens Troostwijk niet naleeft is hij een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van EUR 1.000 (duizend euro) per (gedeelte van een) dag of gebeurtenis, onverminderd het recht van Troostwijk om de door haar daadwerkelijk geleden schade op de Opdrachtgever te verhalen.

18. Verjaring/verval

18.1 Voor zover in deze Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Troostwijk in verband met het verrichten van Prestaties door Troostwijk, in ieder geval na twaalf (12) maanden na het moment waarop de Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

19. Overige bepalingen

19.1 De Opdrachtgever zal de rechten en de verplichtingen die voor hem uit de Overeenkomst voortvloeien noch geheel, noch gedeeltelijk aan derden overdragen c.q. uitbesteden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Troostwijk. Troostwijk is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst met de Opdrachtgever over te dragen aan een door haar aan te wijzen derde. De Opdrachtgever geeft nu voor alsdan onherroepelijk en onvoorwaardelijk toestemming daartoe, tenzij de Opdrachtgever een Natuurlijk Persoon is. In dat geval geldt de toestemming bij voorbaat voor de overdracht van verplichtingen slechts voor zover de Opdrachtgever de Overeenkomst kan ontbinden, Troostwijk jegens de Opdrachtgever aansprakelijk is voor nakoming door de derde, of de overgang plaatsvindt in verband met de overdracht van een onderneming waartoe zowel de verplichtingen als de daartegenover staande rechten behoren.

19.2 In geval van strijdigheid tussen het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden en het bepaalde in de Overeenkomst prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst boven het bepaalde in de Algemene Voorwaarden.

19.3 In geval van een geschil omtrent de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden, zal de Nederlandse versie prevaleren, ook als de Opdrachtgever een versie in een andere taal heeft ontvangen.

19.4 Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. De nietigheid, vernietigbaarheid of enig andere onverbindendheid van enige bepaling heeft niet de onverbindendheid van deze Algemene Voorwaarden tot gevolg.

20. Toepasselijk recht

20.1 Op de Overeenkomst tussen Troostwijk en de Opdrachtgever en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden alsmede deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

21. Geschillenregeling

21.1 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de Prestatie dan wel van nadere Overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • Het scheidsgerecht zal bestaan uit drie (3) arbiters en bij een belang lager dan EUR 100.000 (honderdduizend euro) uit één (1) arbiter.
 • Bij een scheidsgerecht bestaande uit drie (3) arbiters zal benoeming van de scheidslieden geschieden aldus dat elk van partijen er één (1) benoemt en de derde wordt benoemd door de twee (2) reeds benoemde scheidslieden tezamen. Indien het scheidsgerecht bestaat uit één (1) arbiter zal benoeming geschieden volgens de regels van het Nederlands Arbitrage Instituut.
 • De plaats van arbitrage zal zijn gelegen in Amsterdam.
 • De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal.
 • Samenvoeging van het arbitraal geding met een ander arbitraal geding zoals voorzien in artikel 1046 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, is uitgesloten.

21.2 De in artikel 21.1 van deze Algemene Voorwaarden geformuleerde geschillenregeling is van toepassing, tenzij Troostwijk, hetzij als eisende hetzij als gedaagde partij, ervoor kiest dat het geschil zal worden beslecht door de burgerlijke rechter. Troostwijk kan van de in de vorige volzin omschreven bevoegdheid gebruik maken door zulks schriftelijk te verklaren binnen veertien (14) dagen nadat zij door de andere Partij daartoe is uitgenodigd. Indien Troostwijk opteert voor beslechting door de burgerlijke rechter, is de burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied Troostwijk is gevestigd, bij uitsluiting bevoegd.

21.3 Indien de Opdrachtgever een Natuurlijk Persoon is, heeft de Opdrachtgever een termijn van één (1) maand, nadat de Troostwijk zich schriftelijk jegens de Opdrachtgever op het beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

AANVULLENDE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP TROOSTWIJK TAXATIES, APRESA EN TROOSTWIJK EXPERTISES

22. Toepasselijkheid

22.1 Ingeval de Opdrachtgever een Overeenkomst sluit met Troostwijk Taxaties geldt naast het bepaalde in de artikelen 1 tot en met 21 van de Algemene Voorwaarden het bepaalde in artikelen 23, 24.1, 24.2 en 24.4 van de Algemene Voorwaarden, alsmede het gestelde in de Overeenkomst.

22.2 Ingeval de Opdrachtgever een Overeenkomst sluit met Apresa geldt naast het bepaalde in de artikelen 1 tot en met 21 van de Algemene Voorwaarden het bepaalde in artikelen 24.2 en 24.3 van de Algemene Voorwaarden, alsmede het gestelde in de Overeenkomst.

22.3 Ingeval de Opdrachtgever een Overeenkomst sluit met Troostwijk Expertises geldt naast het bepaalde in de artikelen 1 tot en met 21 van de Algemene Voorwaarden het bepaalde in artikelen 25 en 26 van de Algemene Voorwaarden, alsmede het gestelde in de Overeenkomst.

22.4 Ingeval van strijdigheid van eerstgenoemde artikelen met de laatstgenoemde artikelen prevaleert het bepaalde in de laatste genoemde artikelen.

23. Overeenkomst tot Abonnement (Taxaties)

23.1 Een Overeenkomst tot Abonnement wordt aangegaan voor de periode zoals omschreven in die Overeenkomst tot Abonnement. Behoudens tijdige opzegging conform artikel 23.2 van deze Algemene Voorwaarden wordt deze geacht daarna voor een zelfde periode stilzwijgend en automatisch opnieuw te zijn verlengd onder dezelfde voorwaarden en bepalingen als eerder tussen Partijen overeengekomen. In afwijking van voorgaande volzin, wordt ten aanzien van een Opdrachtgever die een Natuurlijk Persoon is, de verlenging van de Overeenkomst tot Abonnement voor bepaalde tijd voor drie (3) maanden aangegaan en kan de verlenging van de Overeenkomst tot Abonnement voor onbepaalde tijd door de Opdrachtgever worden opgezegd met een opzegtermijn van één (1) maand. Troostwijk behoudt zich het recht voor na stilzwijgende verlenging opnieuw in onderhandeling te treden met betrekking tot de voorwaarden en bepalingen.

23.2 Opzegging van een Overeenkomst tot Abonnement dient te geschieden bij aangetekende brief voor het einde van de overeengekomen contractsperiode met een minimale opzegtermijn van drie (3) maanden. Indien de Opdrachtgever een Natuurlijk Persoon is, dient de opzegging van een Overeenkomst tot Abonnement mondeling of schriftelijk te geschieden voor het einde van de overeengekomen contractsperiode met een minimale opzegtermijn van één (1) maand.

23.3 Indien de Overeenkomst tot Abonnement tussentijds door de Opdrachtgever wordt opgezegd, dan komt aan de Opdrachtgever geen restitutie toe van het reeds door Troostwijk gereserveerde bedrag ten behoeve van de Hertaxatie.

24. Waardering/Taxatie

24.1 Indien sprake is van een waardering van een afzonderlijk appartement binnen een Vereniging van Eigenaren leidt dit niet automatisch tot het voorkomen van een onderverzekering van zowel het getaxeerde object als het gehele eigendom van de betreffende Vereniging van Eigenaren. Troostwijk is derhalve niet aansprakelijk voor de gevolgen van een eventuele onderverzekering indien geen opdracht is gegeven tot een Taxatie van het gehele eigendom van de betreffende Vereniging van Eigenaren.

24.2 In het kader van de Overeenkomst is een taxatierapport geen (technisch) inspectierapport, doch slechts een financiële waardering. Derhalve wordt geen diepgaand onderzoek gedaan naar de (bouwkundige dan wel) technische staat van de getaxeerde zaken. Door Troostwijk wordt ervan uitgegaan dat deze zaken naar behoren functioneren.

24.3 Verklaringen van Apresa, schriftelijk en/of mondeling, aangaande de (vermoedelijke) ontwerper, maker, schrijver, oorsprong, datering, ouderdom, echtheid, herkomst, staat of geschatte waarde houden nimmer een door Apresa gegeven garantie in.

24.4 Voor zover de Taxatie in verband staat met een financieringsaanvraag, garandeert Troostwijk Taxaties dat zij niet betrokken is bij de daaraan ten grondslag liggende (ver)kooptransactie.

25. Betaling

25.1 In geval van een Prestatie op het gebied van expertise kan betaling plaatsvinden middels een door de Opdrachtgever te ondertekenen akte van cessie.

26. Geschillenregeling

26.1 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van een Prestatie op het gebied van expertise, zullen worden beslecht door de klachten- en geschillencommissie van het Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE).

26.2 Indien de Opdrachtgever een Natuurlijk Persoon is, heeft de Opdrachtgever een termijn van één (1) maand, nadat Troostwijk zich schriftelijk jegens de Opdrachtgever op het beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Back To Top
×Close search
Zoeken