skip to Main Content

Bij het formuleren van een taxatieopdracht, wordt in overeenstemming met het doel van de taxatie, de waarderingsgrondslag bepaald, dit kan zijn:

Verzekeringstaxaties

Nieuwwaarde

Het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit (alleen bij reguliere inboedel en/of huisraad).

Vervangingswaarde

Het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit, staat en ouderdom vergelijkbare zaken.

Uitgangspunt:

  • het vervangende object wordt binnen een zo kort mogelijke termijn op de daartoe geëigende markt aangekocht; alleen bij kostbaarheden, kunst en antiek;

Dagwaarde

De nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag voor waardevermindering door veroudering of slijtage.

Herbouwwaarde

Het bedrag dat benodigd is voor herbouw van het verzekerde gebouw – op dezelfde locatie en naar constructie en indeling gelijkwaardig – onmiddellijk na de gebeurtenis.

De waardegrondslag voor het verzekeren van een gebouw is de herbouwwaarde. In veel gevallen wordt hieraan onbewust voorbijgegaan. Veelal gehanteerde waarden zijn o.a. aankoopwaarde, historische kostprijs/bouwkosten of actuele waarde.

Artikel 7:960 BW

Het is bij wet bepaald dat u als verzekerde nadat u schade heeft geleden, niet in een voordeligere positie mag raken, dan dat dat u was voordat de schade plaatsvond. Met andere woorden, er is in de wet voorzien dat u er niet op vooruit gaat na een schade.

Deze bepaling heeft gevolgen voor u als eigenaar van kunst, antiek, sieraden en inboedel. Veel verzekeraars hanteren namelijk een afschrijving voor inboedel en een uitkeringslimiet voor kunst, sieraden en kostbaarheden.

Dat betekent dat u bij schade aan de inboedel niet de nieuwwaarde krijgt uitgekeerd maar de dagwaarde. U mag er immers niet op vooruitgaan door meer dan de dagwaarde te ontvangen. Vergelijkbaar geldt dit ook voor kunst, antiek en kostbaarheden. Omdat voorwerpen uit deze categorieën door hun zeldzaamheid in waarde kunnen stijgen kan het zijn, dat op het moment van een schade blijkt dat de actuele waarde hoger ligt dan de aanschafwaarde. Als gevolg van het wetsartikel heeft u bij schade of diefstal dan geen recht op de actuele waarde maar alleen op aanschafwaarde.

Er is echter een uitzondering ingebouwd het wetsartikel waardoor u toch de nieuwwaarde of de hogere actuele waarde uitgekeerd kunt krijgen en dat is als u een geldig taxatierapport laat opstellen door een deskundige. Dit is bepaald in artikel 7:960 BW:

De verzekerde zal krachtens de verzekering geen vergoeding ontvangen waardoor hij in een duidelijk voordeliger positie zou geraken. De vorige zin mist toepassing bij voorafgaande taxatie van de waarde van een zaak tot stand gekomen krachtens een aan een deskundige opgedragen beslissing of krachtens een beslissing van partijen overeenkomstig het advies van een deskundige.

Economische taxaties

Waarde in het economische verkeer

Onder waarde in het economisch verkeer in het kader van inkomstenbelasting, successie- en schenkingsrechten, onderlinge verdeling, boedelscheiding en bedrijfsovername, wordt verstaan het bedrag dat, bij aanbieding ter verkoop op de voor de zaak meest geschikte wijze na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed dan wel door de verkoper zou zijn ontvangen.

Onderhandse verkoopwaarde

Het bedrag dat een zaak bij vrijwillige aanbieding, op de voor dit soort zaken gebruikelijke wijze redelijkerwijs zal kunnen opbrengen en waarbij door de koper geen nadere kosten worden gemaakt.

Uitgangspunten:

  • Geen veiling
  • Geen rekening is gehouden met een uitzonderlijk bod van een speciale gegadigde

Publieke vrijwillige verkoopwaarde / veilingwaarde

Het bedrag dat een zaak bij een publieke vrijwillige verkoop/veiling na de beste voorbereiding en aanbieding op de voor het soort zaken meest gebruikelijke wijze, redelijkerwijs zal kunnen opbrengen.

Executiewaarde

Het bedrag dat een zaak bij gedwongen verkoop in openbare veiling op de wijze als door de wet voorgeschreven, redelijkerwijs zal kunnen opbrengen bij verkoop aan de meest biedende gegadigde.

Back To Top
×Close search
Zoeken